ระบบรับรองความรู้ความสามารถ

DSD Smart Skill and Services

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน